شېنجېن چاڭشىڭخۇيتوڭ تېخنىكا چەكلىك شىركىتىگە كەلگىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز!
+86 19129355807
شىركەت
بىز ھەققىدە

IP تېلېفون Corded تېلېفون

12يىللار
ئىلتىماس قىلىش تەجرىبىسى
100+
لايىھىلەش مەھسۇلاتى
200+
ئۇزۇن مۇددەتلىك ھەمراھى
1000+
خېرىدارلار دېلولىرى

Have you ever used a landline phone in your home? Know how he uses it? IP telephone Corded telephones receive power directly from the wires that connect them to the telephone network. So there’s no need to replace the power source or worry about whether your phone will work when the power goes out in a disaster. In fact, quite a few organizations have some IP telephones, just to keep them connected during any disaster.

Power considerations for IP telephony don’t end with just the fact that you’ve connected individual devices to a power source. Considering the need for external power, business phone systems are in very real danger without an external power source. This isn’t a problem when businesses use older landlines. But power requirements for IP telephony are a real concern when it comes to disaster management and business continuity planning.

The voice of the IP phone is transmitted using the IP data network based on router/packet switching. Because the “store-and-forward” method is adopted to transmit data packets in the Internet, it does not occupy the circuit exclusively, and the voice signal is greatly compressed.

جىددى خەۋەرلىشىش
تېلېگراف سىستېمىسى
قوشۇمچە زاپچاسلار
IP telephone Corded telephone latest news
Waterproof Telephone Box: Protection for Your Communication Devices
Waterproof Telephone Box: Protection for Your Communication Devices
We live in a world where communication has become an essential part of our lives. We rely on our communication devices to stay connected with our loved ones, colleagues, and friends. It's no wonder that we invest a lot of...

2023-6-11 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Visible Touchscreen Emergency Telephone: Ensuring Safety with Advanced Technology
Visible Touchscreen Emergency Telephone: Ensuring Safety with Advanced Technology
Ensuring public safety is of paramount importance. From crowded urban areas to remote locations, having a reliable emergency telephone system is crucial. The Visible Touchscreen Emergency Telephone is a revolutionary device that combines advanced technology with user-friendly features to provide...

2023-10-19 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Emergency Analogue Weatherproof Telephone
Emergency Analogue Weatherproof Telephone
Introduction   The Emergency Analogue Weatherproof Telephone is a highly reliable communication device used in emergency situations, where communication is required despite adverse environmental conditions. The device is designed to withstand harsh weather conditions, making it a popular choice for...

2023-6-27 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Emergency Phone Tower: A Lifeline in Critical Situations
Emergency Phone Tower: A Lifeline in Critical Situations
In today's fast-paced world, safety and security have become paramount concerns for individuals and societies alike. From natural disasters to unforeseen emergencies, a reliable communication system plays a crucial role in saving lives and providing timely assistance. One such technology...

2023-7-4 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

OEM Industrial Telephone: Providing Reliable Communication in Harsh Environments
OEM Industrial Telephone: Providing Reliable Communication in Harsh Environments
As technology continues to advance, industries are increasingly relying on telecommunication systems for efficient and reliable communication. However, not all environments are suitable for regular phones or smartphones. That's where OEM industrial telephones come in, providing reliable communication in harsh...

2023-6-10 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Window Intercom System: Enhancing Communication Efficiency and Security
Window Intercom System: Enhancing Communication Efficiency and Security
Introduction In today's fast-paced world, effective communication is essential for the smooth operation of businesses, institutions, and organizations. One innovative solution that has gained popularity in recent years is the window intercom system. This article aims to explore the benefits...

2023-7-4 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

How to achieve reliable communication with a rugged IP67 analog emergency wall mount industrial waterproof phone?
How to achieve reliable communication with a rugged IP67 analog emergency wall mount industrial waterproof phone?
Introduction In today's rapidly evolving industrial landscape, effective communication plays a crucial role in ensuring smooth operations and the safety of workers. However, challenging environments such as construction sites, factories, and offshore installations pose unique obstacles to maintaining reliable communication....

2023-7-19 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Waterproof Telephone: The Ultimate Outdoor Rugged Telephone
Waterproof Telephone: The Ultimate Outdoor Rugged Telephone
In today's modern world, technology has become an essential part of our lives. We rely on smartphones and other devices to stay connected, informed, and entertained. However, when it comes to outdoor activities or harsh environments, our delicate gadgets can...

2023-7-12 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Revolutionizing Communication: Connecting Landline Phones to WiFi
Revolutionizing Communication: Connecting Landline Phones to WiFi
The world of communication has come a long way since the invention of the telephone. From bulky landline phones to sleek and portable smartphones, we have seen a revolution in the way we connect with each other. However, there is...

2023-6-13 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ

Sustainable Communication: Introducing the Solar-Powered Satellite Phone
Sustainable Communication: Introducing the Solar-Powered Satellite Phone
Introduction   In today's increasingly connected world, communication plays a vital role in connecting people across the globe. However, there are still several areas where traditional communication infrastructure is lacking, making it difficult for people to stay connected. To address...

2023-7-4 تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ