Chào mừng đến với Thâm Quyến Changxinghuitong Technology Co., Ltd!
+86 19129355807

Hệ thống điện thoại đường sắt

Phân loại : Hệ thống đường sắt & tàu điện ngầm Thời gian phát hành: 2022-05-11 Pageviews:7760

Hệ thống điện thoại khẩn cấp là hệ thống khẩn cấp IP được thiết lập đặc biệt trong tàu điện ngầm. Hệ thống khẩn cấp là một bộ hoàn chỉnh các hệ thống thông tin liên lạc. Hệ thống thông tin liên lạc quản lý tập trung điểm trợ giúp khẩn cấp của sân ga, điện thoại chống nhiễu điện từ chống nước trong đường hầm và hệ thống liên lạc nội bộ của thang máy tàu điện ngầm. Hệ thống liên lạc nội bộ sử dụng hệ thống IP PBX để lưu trữ tất cả các hệ thống liên lạc nội bộ IP bằng máy chủ IP PBX.

 

Hệ thống điện thoại đường sắt 

Trước: không ai
tin mới nhất
railway telephone suppliers factory: Emergency Phone on the Motorway
The Motorway Emergency Phone is a critical feature of any modern road network. It is a lifeline for motorists who...

2023-4-26 ĐỌC THÊM

Waterproof SOS Emergency Call Box: Ensuring Safety and Security in Any Situation
In today's fast-paced and unpredictable world, ensuring safety and security is of paramount importance. With the advancement of technology, various...

2023-11-30 ĐỌC THÊM

Hộp gọi khẩn cấp SOS ở Trung Quốc: Cứu cánh trong tình huống nguy kịch
An SOS emergency call box is a device that is designed to provide immediate assistance to individuals who find themselves...

2023-5-8 ĐỌC THÊM

Điện thoại chống cháy nổ: Đảm bảo an toàn trong môi trường nguy hiểm
Trong môi trường nguy hiểm, nơi có khí, hơi hoặc hạt bụi dễ cháy, sự an toàn trở thành mối quan tâm lớn. Những môi trường này, chẳng hạn...

2023-9-12 ĐỌC THÊM

Điện thoại khẩn cấp công nghiệp có thể nhìn thấy chống bụi
In modern industrial settings, safety and communication are of paramount importance. One of the key tools that ensure effective communication...

2023-12-24 ĐỌC THÊM

Does the emergency analogue weatherproof telephone ensure reliable communication in any weather?
Introduction   In today's fast-paced world, effective communication is vital for both personal and professional reasons. However, in emergency situations,...

2023-7-19 ĐỌC THÊM

Enhancing School Communication: Implementing an Advanced Intercom System
Effective communication plays a crucial role in the success of any educational institution. It is essential for administrators, teachers, students,...

2023-7-23 ĐỌC THÊM

Waterproof LED Emergency Telephones with Beacon Warning Light
Introduction:   Waterproof LED Emergency Telephones with Beacon Warning Light are designed to withstand harsh and extreme environments, such as...

2023-5-12 ĐỌC THÊM

Unbreakable Phones: The Ultimate Solution for Vandalism
Vandalism has been a persistent issue in societies across the globe for centuries. From defacing public property to damaging personal...

2023-8-9 ĐỌC THÊM

Liên lạc nội bộ trực quan chống thấm nước gắn trên tường
Introduction   The Wall-Mounted Visual Waterproof Intercom is a communication device designed for use in outdoor settings where it may...

2023-5-4 ĐỌC THÊM